ماموریت شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن چیست؟

سرمایه‌گذاری در فعالیتهای اقتصادی سودآور به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران و تامین منافع جامعه و کارکنان به صورت مستمر میباشد.