کمیته سرمایه گذاری

مهدی سنائی فرد

عضو کمیته سرمایه گذاری

عباس شفیع پور

عضو کمیته سرمایه گذاری

جواد زمانی

عضو کمیته سرمایه گذاری

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: مهدی سنائی فرد

مشخصات فردی :
نام و نام خانوادگی: مهدی سنائی فرد
تاریخ تولد :1352/06/06
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: ۸۶۰۴۷۸۱۳

سوابق تحصیلی:
دکترای مدیریت مالی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کارشناسی مدیریت بازرگانی

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: عباس شفیع پور

تاریخ تولد: 1350/11/08
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت مالی
کارشناسی حسابداری

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: جواد زمانی

تاریخ تولد: 1357/11/21
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد اقتصاد نظری- گرایش اقتصاد نظری
کارشناسی اقتصاد نظری

محمد ابراهیم محمد پور زرندی

عضو کمیته سرمایه گذاری

محمد جامعی مقدم

عضو کمیته سرمایه گذاری

سید امین موسوی ترشیزی

عضو کمیته سرمایه گذاری

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم محمد پور زرندی

تاریخ تولد: 1348/03/01
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
دکترا مدیریت صنعتی- گرایش تحقیق در عملیات
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- گرایش تولید
کارشناسی مدیریت صنعتی

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: محمد جامعی مقدم

مشخصات فردی :
نام و نام خانوادگی: محمد جامعی مقدم
تاریخ تولد :1356/06/08
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: ۸۶۰۴۷۸۱۳

سوابق تحصیلی:
دکترای مدیریت بازاریابی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کارشناسی مدیریت بیمه

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: سید امین موسوی ترشیزی

تاریخ تولد: 1368/01/01
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
دکترا مدیریت مالی- گرایش مهندسی مالی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی
کارشناسی مهندسی مکانیک

مهدی بختیاری

عضو کمیته سرمایه گذاری

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: مهدی بختیاری

مشخصات فردی :
نام و نام خانوادگی: مهدی بختیاری
تاریخ تولد :1362/06/05
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: ۸۶۰۴۷۸۱۳

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت MBA