کمیته سرمایه گذاری

اسمعیل فرهادی مقدم

عضو کمیته سرمایه گذاری

حمید رضا ایروانی

عضو کمیته سرمایه گذاری

چنگیز مروج

عضو کمیته سرمایه گذاری

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: اسمعیل فرهادی مقدم

تاریخ تولد: 10/10/1363
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مهندسی مالی- گرایش دوره مهندسی مالی و مدیریت ریسک
کارشناسی ارشد ریاضیات عملی و تحقیق در عملیات- گرایش ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات
کارشناسی ارشد MBA  مدیریت مالی- گرایش بازار سرمایه
کارشناسی ریاضی

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: حمید رضا ایروانی

تاریخ تولد: 03/06/1351
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
دکترای مهندسی مالی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کارشناسی حسابداری

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: چنگیز مروج

تاریخ تولد: 05/10/1351
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:

 

سید امین موسوی ترشیزی

عضو کمیته سرمایه گذاری

محمد ابراهیم محمد پور زرندی

عضو کمیته سرمایه گذاری

عباس شفیع پور

عضو کمیته سرمایه گذاری

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: سید امین موسوی ترشیزی

تاریخ تولد: 01/01/1368
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
دکترا مدیریت مالی- گرایش مهندسی مالی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی
کارشناسی مهندسی مکانیک

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم محمد پور زرندی

تاریخ تولد: 01/03/1348
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
دکترا مدیریت صنعتی- گرایش تحقیق در عملیات
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- گرایش تولید
کارشناسی مدیریت صنعتی

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: عباس شفیع پور

تاریخ تولد: 08/11/1350
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت مالی
کارشناسی حسابداری

جواد زمانی

عضو کمیته سرمایه گذاری

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: جواد زمانی

تاریخ تولد: 21/11/1357
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد اقتصاد نظری- گرایش اقتصاد نظری
کارشناسی اقتصاد نظری