کمیته سرمایه گذاری

مهدی سنائی فرد

عضو کمیته سرمایه گذاری

محمد جامعی مقدم

عضو کمیته سرمایه گذاری

مهدی بختیاری

عضو کمیته سرمایه گذاری

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: مهدی سنائی فرد

مشخصات فردی :
نام و نام خانوادگی: مهدی سنائی فرد
تاریخ تولد :1352/06/06
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: ۸۶۰۴۷۸۱۳

سوابق تحصیلی:
دکترای مدیریت مالی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کارشناسی مدیریت بازرگانی

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: محمد جامعی مقدم

مشخصات فردی :
نام و نام خانوادگی: محمد جامعی مقدم
تاریخ تولد :1356/06/08
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: ۸۶۰۴۷۸۱۳

سوابق تحصیلی:
دکترای مدیریت بازاریابی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کارشناسی مدیریت بیمه

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: مهدی بختیاری

مشخصات فردی :
نام و نام خانوادگی: مهدی بختیاری
تاریخ تولد :1362/06/05
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: ۸۶۰۴۷۸۱۳

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت MBA

سید امین موسوی ترشیزی

عضو کمیته سرمایه گذاری

محمد ابراهیم محمد پور زرندی

عضو کمیته سرمایه گذاری

عباس شفیع پور

عضو کمیته سرمایه گذاری

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: سید امین موسوی ترشیزی

تاریخ تولد: 1368/01/01
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
دکترا مدیریت مالی- گرایش مهندسی مالی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی
کارشناسی مهندسی مکانیک

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم محمد پور زرندی

تاریخ تولد: 1348/03/01
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
دکترا مدیریت صنعتی- گرایش تحقیق در عملیات
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- گرایش تولید
کارشناسی مدیریت صنعتی

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: عباس شفیع پور

تاریخ تولد: 1350/11/08
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت مالی
کارشناسی حسابداری

جواد زمانی

عضو کمیته سرمایه گذاری

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: جواد زمانی

تاریخ تولد: 1357/11/21
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد اقتصاد نظری- گرایش اقتصاد نظری
کارشناسی اقتصاد نظری