کمیته حسابرسی

میرمجید وکیل زاده یان

عضو کمیته حسابرسی

امیررضا وزیری

عضو کمیته حسابرسی

مهدی سنائی فرد

عضو کمیته حسابرسی

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: میرمجید وکیل زادیان

تاریخ تولد: 1332/10/29
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد حسابداری

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: امیررضا وزیری

تاریخ تولد: 1355/08/14
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد حسابداری
کارشناسی حسابداری

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: مهدی سنائی فرد

تاریخ تولد: 1352/06/06
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
دکترای مدیریت مالی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کارشناسی مدیریت بازرگانی