کمیته ریسک

شهرام شفیعی

عضو کمیته ریسک

جواد زمانی

عضو کمیته ریسک

اسمعیل فرهادی مقدم

عضو کمیته ریسک

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: شهرام شفیعی

تاریخ تولد: 07/12/1359
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: جواد زمانی

تاریخ تولد: 21/11/1357
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد اقتصاد نظری- گرایش اقتصاد نظری
کارشناسی اقتصاد نظری

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: اسمعیل فرهادی مقدم

تاریخ تولد: 10/10/1363
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مهندسی مالی- گرایش دوره مهندسی مالی و مدیریت ریسک
کارشناسی ارشد ریاضیات عملی و تحقیق در عملیات- گرایش ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات
کارشناسی ارشد MBA  مدیریت مالی- گرایش بازار سرمایه
کارشناسی ریاضی