کمیته ریسک

شهرام شفیعی

عضو کمیته ریسک

میثم آهوان

عضو کمیته ریسک

اسمعیل فرهادی مقدم

عضو کمیته ریسک

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: شهرام شفیعی

تاریخ تولد: 1359/12/07
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: میثم آهوان

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: میثم آهوان
تاریخ تولد : 1370/11/01
محل سکونت : تهران
تلفن ثابت : 02186047813

سوابق تحصیلی :
MBA مدیریت مالی – کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
کارشناسی مهندسی مواد

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: اسمعیل فرهادی مقدم

تاریخ تولد: 1363/10/10
محل سکونت: تهران
تلفن ثابت: 02186047813

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مهندسی مالی- گرایش دوره مهندسی مالی و مدیریت ریسک
کارشناسی ارشد ریاضیات عملی و تحقیق در عملیات- گرایش ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات
کارشناسی ارشد MBA  مدیریت مالی- گرایش بازار سرمایه
کارشناسی ریاضی