ارزش گذاری شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن

این شرکت مسئولیت‌پذیری، توجه به منافع و رعایت حقوق ذی‌نفعان و مشارکت در فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی