تگ - 12 فروردین

۱۲ فروردین، روز به ثمرنشستن خون شهیدان

12 فروردین، روز به ثمرنشستن خون شهیدان، روز بعثت انقلاب و روز استقرار حکومت مستضعفین گرامی باد. مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن


دیدگاه :0 1