تگ - مدیر عامل

پیام نوروزی مدیر عامل محترم شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

ساقیا آمدن عید مبارک بادت     وان مواعید که کردی مرود از یادت نوروز ، نخستین روز سال خورشیدی ایرانی و یکی از کهن ترین جشن های به جا مانده...


دیدگاه :0 3