تگ - علی

میلاد امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی تبریک و تهنیت

میلاد امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن


دیدگاه :0 16