منشور اخلاقی

منشور اخلاقی مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

این منشوربا استعانت از خداوند متعال به منظور اعتلای اصول اخلاقی و ارزشهای انسانی و سازمانی و نهادینه کردن آنها در اندیشه و عمل کارکنان تدوین گردیده است .

ما کارکنان شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن ضمن سپاس از خداوند بزرگ که توفیق حضور در عرصه خدمت به ایران اسلامی را به ما عنایت فرموده است تلاش می نماییم در مسیر رشد و تعالی قدم بگذاریم و برای رسیدن به هدف غایی خود که همانا تعالی سازمانی از طریق بهبود مستمر می باشد ،از هیچ کوششی دریغ نکنیم .معتقدیم شکل گیری شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن حاصل آرمان مشترک همکاران بانک سینا در راستای تلاش جمعی برای رشد و اعتلای نظام مالی ایران اسلامی بوده است و لذا بیش از هر چیز قدر دان این اعتماد و عینینت بخشیدن به این آرمان مشترک هستیم . ما اصول و ارزش های زیر را باور داشته و بر آن هستیم تا با عمل به آنها خدمتی شایسته ی سرمایه گذاران و ذینفعان محترم ارائه دهیم :

پایبندی به ارزشهای اخلاقی در ارتباط فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صداقت ،درستکاری و صراحت .
رعایت احترام و ادب نسبت به سهامداران ،مراجعین و همکاران .
پایبندی به فرهنگ تلاش ،پاسخگویی و مسئولیت پذیری در عرصه خدمت رسانی و جلب رضایت ذینفعان .
سرمایه گذاری هوشمندانه و اخلاقی با تکیه بر توان و تجارب تخصصی شرکت و پاسداری از سرمایه های مالی و معنوی آن در جهت رشد و ارزش آفرینی مستمر برای ذینفعان .
مشارکت در پیشبرد اهداف و آرمان های شرکت ،رعایت و اجرای قوانین و مقررات ،التزلم به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت نسبت به وظایف و تعلق نسبت به سازمان .
رعایت وقت شناسی ،نظم ،انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و سازمانی .
استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت و پرهیز از هر گونه سوء استفاده واسراف و با رعایت صرفه جویی و پرهیز از تشریفات زائد .