ترکیب سهامدارن

سهامداران شرکت در پایان سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بدین شرح می باشند :

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای 2۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می گردد. این شرکت سرمایه گذاری به شناسه ملی  ۱۰۱۰۰۹4۵۳4۶در تاریخ 03/07/1362بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 4۹۳۵۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران و طی شماره ۱۰۸۱۷ مورخ 13/10/1389 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

شرکت بانک سینا - تعداد سهام 2,069,996,000 - 83٪
صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین - 151.546.318 سهم - 6٪
اشخاص حقیقی (به تعداد 2.385.071 سهامدار) - 258.231.875 سهم - 10٪
اشخاص حقوقی - (به تعداد 1.258 سهامدار) - 1٪
شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا - ۱۰۰۰ سهم - 0٪
شرکت توسعه سینا - ۱۰۰۰ سهم - 0٪
شرکت صرافی سینا - ۱۰۰۰ سهم - 0٪