ترکیب سهامدارن

سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ بدین شرح می‌باشند:

 شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای 2۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می گردد. این شرکت سرمایه گذاری به شناسه ملی  ۱۰۱۰۰۹4۵۳4۶در تاریخ 03/07/1362بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 4۹۳۵۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران و طی شماره ۱۰۸۱۷ مورخ 13/10/1389 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

بانک سینا - تعداد سهام 2,499,996,000 - 100٪
شرکت توسعه سینا - ۱۰۰۰ سهم - 0٪
شرکت صرافی سینا - ۱۰۰۰ سهم - 0٪
شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا - ۱۰۰۰ سهم - 0٪
شرکت سینا یاران نور ایرانیان - ۱۰۰۰ سهم - 0٪