استراتژی و برنامه‌ها

استراتژی و برنامه‌های شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن

مهمترین هدف در نظر گرفته شده برای شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن بهبود نسبت بازده دارایی می باشد .